Program rozvoje města (PRM) III. díl

Život ve městě

Dostáváme se do kapitoly, která je zcela výjimečná. Obsahuje totiž všechny nejžádanější investice z PRM 2014. Jak si možná pamatujete, v původní PRM si lidé nejvíce přáli čtyři investice: velkoprodejnu, koupaliště, kino a rekonstrukci náměstí. Tedy služby, sport, kulturu a úpravu nejdůležitějšího veřejného prostranství.

V aktualizované verzi jde o čtyři investice, které jsou všechny obsahem kapitoly "život ve městě". První dvě jsou čistě sportovní, zbytek je kombinace sportu a dopravy. Jde konkrétně o fotbalový stadion, atletický stadion (spojený s halou a hokejbalem), o mezinárodní cyklostezku a naposledy o síť stezek pro příměstskou rekreaci. (Podařilo se získat dotaci 20 milionů od MŠMT a 900 tisíc od Plzeňského kraje.)

Oba stadiony byly jedinými velkými projekty, které zůstaly rozpracované z minulého volebního období, a bylo je možné provést bez ohledu na majetkové vztahy. K mezinárodní cyklostezce je sice také projekt, ale chybí drtivá většina pozemků, bez nichž stavět nelze. Tempo výkupu bylo takové, že bychom je získali za 30 let a za cenu 14 milionů v cenách 2013, tudíž reálně za mnohem vyšší částku.

Proto jsme se rozhodli celou věc usnadnit komplexní pozemkovou úpravou. Žádost o ní byla úspěšně podána. Přesto se nebráníme rozumným návrhům na odkup pozemků nebo směny, pokud budou za férovou cenu. Přitom jsme ochotni postupovat tak, aby majitelům nevznikly nepoužitelné ždibce luk mezi stezkou a řekou. První takové směny už máme za sebou, povedla se i řada výkupů.

Opatření 3.1: Rozvoj podmínek pro kvalitní vzdělávání

Zásady rozvoje:

Dokončit modernizaci vzdělávacích zařízení a jejich vybavení.

Zcela dokončit modernizaci je nadnesený úkol, věci zastarávají a v tomto smyslu nebude nikdy hotovo. V tomto volebním období se zatím podařilo vybavit ZŠ kvalitním nábytkem z prostředků EU, z Nadace ČEZ získat peníze na vybavení tříd v psychiatrické nemocnici a zejména rekonstruovat zahrady obou mateřinek. Obě tyto aktivity byly přímo obsažené v PRM. Dále plánujeme obměnu pianin (5 ks už slouží v ZUŠ) a vytvoření zázemí pro literárně-dramatický obor při ZUŠ (podařilo se vykoupit objekt AMK).

Vzhledem k demografickému vývoji také musíme vybudovat nové zázemí pro školní družinu. Za tímto účelem jsme pořídili nemovitost v Palackého ulici a zadali jsme projekt dostavby a rekonstrukce, díky němuž má vzniknout šest tříd a zázemí pro zájmovou činnost. Zatím škole odlehčuje klub, který využívá prostory školní jídelny. Aktivně spolupracujeme s firmou Comtess, která v dohledné době vybuduje novou budovu, kterou bude jako své třetí pracoviště spravovat naše mateřská škola.

Rozšířit nabídku zájmového vzdělávání.

Asi největším počinem je samotný literárně -dramatický obor, který byl v PRM výslovně zmíněný. Dále město hledá cestu, jak z dotačních prostředků vybudovat centrum volného času a vzdělávání - komunitní centrum. Zvýšit zapojení rodičů do vzdělávacích aktivit ve městě.

PRM navrhoval novou formu spolupráce rodičů se ZŠ - rodičovskou kavárnu, která se u nás ujala pod názvem "Kavárna po škole". Jde o cyklus besed (4 ročně), neformální setkání rodičů /dětí/ a pedagogů či specialistů. Kavárny nenahrazují třídní schůzky, ale naopak doplňují a posilují vztah mezi rodiči a školou. Témata: šikana, výukové metody, pedagogická poradna, matematika podle Hejného, Mikulášské tvoření apod.

Opatření 3.2: Rozvoj zdravotních a sociálních služeb

Zásady rozvoje:

Zkvalitnit a rozšířit poskytování sociálních služeb a sociální infrastruktury pro obyvatele města a jeho nejbližší okolí.

Jak již jsme psali v prvním díle, v tomto plánovacím období EU není úplně jasný směr státní politiky. Je poměrně složité nalézat prostředky pro uskutečnění jednotlivých záměrů, naše město naštěstí disponuje místostarostkou Dagmar Terelmešovou, díky níž máme značný informační náskok. Velice se osvědčuje například zkvalitnění terénní práce díky nové kvalifikované pracovnici úřadu.

Zajistit prevenci sociálně patologických jevů mezi dětmi a mládeží.

Odbornice z diakonie se stále více zaměřují na práci v terénu. Kladou si za úkol vyrušovat problematickou mládež v zákoutích, kde se nic kloudného neodehraje, a nabídnout jim lepší způsob trávení volného času. Pokud zaznamenáte nějaké místo shromažďování "dětí ulice", neváhejte je kontaktovat.

Zamezit nárůstu sociálního vyloučení některých skupin obyvatel.

Nejproblematičtější vyloučenou lokalitu naproti budově II. stupně ZŠ se podařilo vyřešit díky nápadu místostarostky Lenky Tomanové a pohotovým krokům vedení firmy Penny. Povedlo se i "rozpustit" ghetto v ulici Studniční, spolupracujeme i na vylepšení situace v domě naproti ZUŠ, metodou je aktivní komunikace s vlastníky nemovitostí a PČR.

Koncentrovat lékařské kapacity do nově vybudovaného zdravotnického střediska.

Tento úkol byl splněn ještě v předchozím volebním období, ve středisku se objevili noví specialisté.

Aktivovat spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí v Dobřanech.

Po většinu tohoto volebního období bylo hlavní starostí města zabránit rozkladu nemocnice. Plány na rozvoj spolupráce máme, jejich uskutečnění úzce souvisí s vývojem psychiatrie jako celku, dnes legislativa mnoho příležitostí neotevírá. PNvD pečuje o záhon porozumění u velkého kruhového objezdu a s MěKS také spolupořádala výstavu výtvarných prací.

Opatření 3.3: Posílení kulturního zázemí

Vytvořit odpovídající prostory pro významné kulturně-společenské akce.

Prozatím využíváme prostory KD v PN, o prázdninách se dozvíme výsledky variantní studie na zřízení vlastního sálu pro kulturní akce. Studie je podkladem pro širokou diskuzi se všemi aktéry, počítá s využitím prostoru vedle Káčka a pro velké akce s přestavbou sportovní haly.

Podpořit stávající i nové kulturní a společenské akce.

Nástupem nové ředitelky MěKS Jaroslavy Umnerové se daří lépe koordinovat stávající akce a vytvářet prostor pro další. Záměrem je obnovit podzimní - havelské - trhy. Byly velice úspěšné. Příjemnou změnou je například větší otevření se galerie Dobřaňákům, kteří tak přibližují svou výtvarnou činnost nebo bádání o historii města. Větší zapojení místních je znát i z akce Fotomaraton, která je základem pro vznik hodnotných dokumentů doby i uměleckých snímků. MěKS má nyní kapacity na to, aby samo pořádalo i Radbuzafest.

Využít kulturní památky pro kulturní aktivity a cestovní ruch.

Dokončujeme jednání s církví o převzetí městské zvonice tak, aby se dal uskutečnit nápad z PRM a zpřístupnit ji. Věž již je naše, máme výsledky posouzení jejího stavu a návrhy stavebních zásahů, aby mohla být otevřena. Vypadá, že náklady nebudou významně vysoké. Zapojili jsme se do několika akcí propagujících baroko jižního Plzeňska. Změnou studie kasáren se podařilo zachovat objekty vhodné pro budoucí zřízení "muzea".

Zlepšit vzhled a technický stav historicky a památkově cenných objektů.

Byla dokončena další etapa rekonstrukce sv. Víta, kaple "Želva" a dalších drobných sakrálních památek. Město podporuje obnovu varhan v kostele sv. Mikuláše. V obnově sakrálních památek se pokračuje, nad rámec původní studie opravujeme i hrobky na hřbitově.

Opatření 3.4: Posílení a zkvalitnění sportovního zázemí

Zrekonstruovat stávající sportoviště.

Opatření PRM v této věci byly: "Rekonstrukce sportovního areálu města (hala i stadion)" a "Rekonstrukce fotbalového hřiště a jeho zázemí (tribuny, šatny)". Pro první akci vybíráme zhotovitele, projekt je navržený tak, aby nejen zlepšil podmínky pro sport, ale též aby ulevil okolí od zátěže hlukem. Vznikne v něm i bezpečná zóna pro celoroční kondiční přípravu rekreačních sportovců, i těch neorganizovaných. Termín dokončení hokejbalového hřiště je 30. duben 2018, atletický stadion by měl sloužit od září 2018. Druhá akce je těsně před dokončením, nad rámec původních plánů nový areál výrazně vylepší i vzhled přilehlého okolí. Držme si palce, aby byl 15. června areál fotbalistů skutečně předán k užívání. Fotbalový stadion již v užívání je, teď je i hokejbalový, bohužel se protáhla rekonstrukce atletického stadionu, neboť se objevily komplikace v podloží.

Výstavba víceúčelových sportovišť zejména v sídlištních zástavbách.

K uskutečnění došlo ještě za minulého volebního období, v tomto se musela sportoviště reklamovat, odhlučnit a zavést na nich pořádek, neboť byla terčem petice a četných stížností na neúnosný hluk. I přes všechna opatření dochází stále k incidentům, neboť hřiště jsou skutečně navržena nevhodně. Další nová hlučná hřiště budou vznikat mimo zástavbu. V sídlišti vyroste v rámci regenerace pouze workoutová sestava. Kromě té, co už slouží na Pančavě, vznikla další sestava na Martinské stěně.

Zpřístupnění sportovišť pro širokou neorganizovanou veřejnost (nabídka a prezentace i na webu města).

Existuje zavedený systém pro bezplatnou rezervaci víceúčelových hřišť, nový stadion pod nádražím bude volně přístupný a nasvícený tak, aby se v něm sportovalo a nebylo z něj opět shromaždiště pro alkoholové a další experimenty. Nově si lze zarezervovat i kurt v sídlišti.

Modernizace skateparku.

V tomto směru jsme zatím nijak nepokročili. Dosud po něm není poptávka.

Opatření 3.5: Rozvoj vybavenosti pro rekreaci a oddych

Zásady rozvoje: Rozšířit nabídku volnočasových aktivit v údolí Kotynky.

Kolem biotopu jsme se soustředili zejména na to, abychom nemuseli vracet pozemky pod ním, a na zlepšení kvality vody. Zavedli jsme pravidelné vypouštění a čištění břehů, voda je v roce 2018 výjimečně kvalitní.

Pokračovat v budování mezinárodní cyklostezky CT3 a doprovodného zázemí pro cyklisty.

Nástupní místo a zázemí pro cyklisty vzniklo spolu s fotbalovým stadionem, který kromě kopané bude sloužit cyklistům, vodákům a dalším turistům. Máme poslední podpisy majitelů a majetkoprávně je vyřešený první úsek cyklostezky od ZUŠ k stadionu FC.

Vytvořit systém pěších tras, cyklostezek a hipostezek ve městě a jeho okolí.

I pro tento úkol je klíčová komplexní pozemková úprava, přesto již z dotačních prostředků máme připravený projekt na cyklostezku Dobřany Vstiš, na kterou plánujeme napojit i Vodní Újezd. Trasa začíná u ZUŠ, jde po louce, mezi fotbalovými hřišti a oproti původním plánům vede mimo silnici na Vstiš.

Pracuje se též na propojení Šlovic s Dobřany a s Lhotou. V prvním směru čekáme na dotaci, v druhém jde o svépomocnou akci šlovických občanů. Tu jsme podpořili oficiálním projektem, který se zpracovává.

Vybudovat rekreační zóny vhodné pro odpočinek a trávení volného času v zázemí města Kromě rozšíření aktivit v lesoparku Martinská stěna se pro stále více spolků i jednotlivců stává působištěm Šlovický vrch. V lesoparku máme nově piknikové místo, máme podanou žádost o dotaci na workoutové hřiště a usměrnění pohybu cyklistů v okolí parku. Obojí (workout a stojany na kola spolu s tabulemi je již realizované).

Opatření 3.6: Podpora spolkové činnost ve městě

Zásady rozvoje:

Podpořit činnost stávajících a vznik nových sdružení a spolků.

Aktivně prezentovat spolkovou činnost ve městě.

Zapojit do činnosti spolků a zájmových organizací co nejvíce občanů.

Posílit systém spolupráce MěKS, kulturní komise, zájmových organizací a škol Zajistit pravidelné a aktuální informování veřejnosti o společenském dění.

Ke všem výše uvedeným zásadám platí, že byly plněny již v minulých volebních obdobích. Spolky mají setrvačnost, v tomto období jsme museli řešit změnu legislativy pro granty a dotace. Město pomáhalo stabilizovat oddíl fotbalu, prohlubuje spolupráci s myslivci (včetně vyřešení klubovny), s rybáři (dlouhodobý pronájem rybníků), s včelaři. Dále budujeme zázemí pro sport, navázalo spolupráci s motoristickými spolky na Šlovickém vrchu, se skupinou kolem městské zahrady. Nové aktivity jsou největší vzpruhou pro život ve městě a je zásadním úkolem radnice pro ně vytvářet podmínky.

Opatření 3.7: Atraktivní nabídka volnočasových aktivit dětí a mládeže

Rozšířit volnočasové aktivity pro děti a mládež.

Zapojit více dětí a mládeže do volnočasových aktivit.

Motivovat vedoucí zájmových kroužků V tomto smyslu platí obdobná setrvačnost jako u spolků. Jde o oblast, kde jsou zatím poměrně veliké rezervy, zejména motivace pro vedoucí je dobrý úkol pro spolkovou komisi. Je klíčem k tomu, aby se zapojilo co nejvíce dětí. Nové zázemí pro sport je v tomto směru velice užitečné, například u fotbalu jsme byli v situaci, kdy řada dobřanských dětí musela hrát za okolní kluby, neboť pro ně nebylo v Dobřanech místo.

Povedlo se zajistit nové prostory pro fitness, judo a Budulínka. Nebylo by to možné, pokud by se neodstěhovala firma Tupperware a město neoželelo nabídku tučného pronájmu jiné firmě. Původně měla být v domě č. p. 1010 ještě ZUŠ (literárně-dramatický obor), ale bohužel přestavba nebyla možná kvůli nízkým stropům. Pak padlo rozhodnutí, že se vše předělá jen pro Budulínka a judo. V květnu 2017 byl objekt vyklizený, dnes je kolaudovaný, což je vzhledem k lhůtám poměrně slušný výsledek.

Opatření 3.8: Komunikace a spolupráce města s občany

Zvýšit participaci obyvatel na dění ve městě a na koncepci budoucího rozvoje města. (Na veřejném projednání všech koncepcí - změna územního plánu, cyklogenerel a studie sídelní zeleně bylo vždy méně než 5 občanů. Bohužel. Nutit nikoho nemůžeme, i když jde o důležitá rozhodnutí.)

Posílit sounáležitost obyvatel s územím.

Navržené aktivity byly:

Vydávání Dobřanských listů, včetně facebooku - děje se dlouhodobě.

Inovace webu města - nová podoba bude fungovat od příštího měsíce (Web již funguje).

Pořádání pravidelných setkání starosty s občany - na doporučení jsme zavedli ve formě sousedských vycházek. (Máme za sebou desátou vycházku).

Projednávání významných rozvojových záměrů - zkoušíme parky na přání, funguje skupina pro Šlovický vrch, na veřejných setkáních se probírala budoucnost cyklistiky, rekonstrukce komunikací v Dobřánkách, situace ve Vodním Újezdu, parkování v Hornickém sídlišti, v neposlední řadě také hlasování o novém logu města. Zapojení školy do budoucího rozvoje města (diskuze se žáky, projektové vyučování) - v tomto směru jsme nic programového nepodnikli, ale některé kurážné žákyně mi pravidelně krátí čas u oběda ve školní jídelně tím, že mi zadávají úkoly a kontrolují jejich plnění. A nejde o žádné hlouposti.