Plnění programu rozvoje II. díl

Doprava a bezpečnost Opatření 2.1:

Omezení negativních vlivů dopravy na silniční síti

Zásady rozvoje:

Aktivně vystupovat ve prospěch majetkoprávního vyřešení pozemků pod komunikacemi Plzeňského kraje.

Spolupracovat s krajem při zlepšování dopravně technického a stavebního stavu silnic. Zpomalit vozidla na vjezdech do zastavěných částí města.

Nejzásadnějším krokem pro výše uvedená opatření byly výkupy pozemků zejména pak od společnosti SEPA Credit. Bez tohoto kroku by nebylo možné uskutečnit vjezdové ostrůvky, kruhové objezdy (Dobřánky, Osoblaho, Jiráskova) ani zlepšit technický stav komunikací. Od září 2017 máme pravidelné provozní porady se SÚS PK, kdy řešíme aktuální problémy krajských komunikací na katastru města. Více spolupracujeme také s ŘSD, povedlo se například doplocení zbývajících částí I/27.

Jednání s krajem vedla k tomu, že pro příští rok se chystá rekonstrukce ulic Komenského a Chotěšovská v Dobřánkách včetně okružní křižovatky. Staveniště předáno 22. 8. 2018. Přitom také jednáme s ČEZ Distribuce, aby energetici posílili svou investiční činnost tam, kde to před výkupem od SEPA Credit nebylo možné. Pracujeme na tom, aby v roce 2019 došlo i na Plzeňskou ulici, kde je navíc nutné rekonstruovat vodohospodářskou infrastrukturu. Je potřeba dělat i plyn, tudíž rekonstrukce bude náročnější. V roce 2019 se nestihne.

U vjezdových ostrůvků máme požádáno o dotaci. Dotace získána. Už jsou postavené. Splnili jsme i závazek, že provedeme sledování tranzitní nákladní dopravy, jehož výsledky jsou takové, že projednáváme možnost zakázat průjezd kamionů, které mají možnost jet jinudy. Příklad Ejpovic, které se o to pokusily před námi, ale zatím nedává moc důvodů k optimismu. Ale kdo se ani nepokusí, nic nezíská. Až uběhnou lhůty, bude hotovo. Na ničem jiném už to nevisí. Odborná veřejnost hodnotí tento počin jako výjimečný úspěch.

Nepřipustit využití velkých rozvojových lokalit (letiště Líně) bez vybudování potřebné dopravní infrastruktury (přímé napojení na dálnici D5, obchvat Dobřan a Vodního Újezdu na silnici II/180).

Jsme ve sporu s Ministerstvem obrany ČR, neboť si chceme zachovat kontrolu nad letištěm. V tomto smyslu nám velmi pomáhá spolupráce s dalšími obcemi Mikroregionu Radbuza. Jakákoliv megalomanská výstavba na letišti by mohla ohrozit kvalitu života v Dobřanech, proto jde o jedno z prioritních témat, kterým se zabýváme.

Vyhráli jsme soud s MO ČR, máme lepší pozici.

Opatření 2.2:

Rozvoj místních komunikací včetně parkovacích míst

Zásady rozvoje:

Pokračovat s rekonstrukcemi místních komunikací s ohledem na jejich technický stav, dopravní význam a bezpečnost silničního provozu.

Rozvoj místních komunikací řešit komplexně vč. související infrastruktury a navazujících ploch.

Projekty pro rekonstrukci komunikací, které se připravovaly ještě v rámci minulého plánovacího období pro dotace EU, postupně budujeme ze svého (část Hornické, Pobřežní a zpevnění povrchů v garážích u Plzeňské ulice), nový chodník u MŠ Stromořadí, v ulici U Radbuzy narážíme na to, že je potřeba zkoordinovat postup s energetiky a vyřešit otázku kanalizačních přípojek. Začali jsme projektovat Lipovou, Luční a zbytek Hornické. V přípravě jsou také další etapy rekonstrukce ulice Stromořadí. V úseku od Široké k Lipové jsme ve fázi, kdy řešíme odvedení srážkových vod z této oblasti, kde je to velice problematické. Rekonstrukce Tylovy ulice se zadrhla ve fázi stavebního povolení. Projednáváme znovu.

Problém místních komunikací je v tom, že již se začínají "rozpadat" některé úseky rekonstruované již po revoluci, aniž by se na některé jiné úseky vůbec dostalo.

Zvláštní kapitolou je sídliště, kde jsme uspěli s dotací v další fázi regenerace panelového sídliště a zadali jsme řešení ožehavé situace v ulicích Loudů, Husova, Sportovců a zejména F. X. Nohy, kde zvažujeme možnost propojení s Nádražní ulicí.

V rámci zvýšení bezpečnosti žáků I. stupně ZŠ jsme provedli na základě odborného projektu změnu organizace dopravy. Pro odstranění psychologické přednosti na křižovatce Stromořadí x Chlumčanská x Široká jsme udělali vše, co zákon umožňuje, přesto tam k nehodám dochází. Neblahým vlivem nejen této křižovatky se Dobřany poprvé v historii dostaly na první místo v nehodovosti na okrese. Dalším nebezpečným místem je křižovatka Lipové s průtahem. Pro ni odborná firma EDIP zpracovává variantní řešení pro zlepšení jejího stavu. Preferovaným řešením je světelná křižovatka. Podařilo se i omezit parkování nákladních vozů v kasárnách, dlouhodobým cílem je odtud kamiony dostat zcela. Časem se řešení ukázalo nedostatečným, proto jsme zadali omezení nákladní dopravy na celém území města.

Využít vhodné plochy pro navýšení počtu parkovacích míst v sídlištích. Na Pančavě vznikla nová parkoviště v ulici Loudů a Sportovců, nalajnováním parkoviště u nádraží stouplo několikanásobně jeho využití. V současné době se řeší zvýšení kapacity kolmých stání vyznačením jednotlivých míst. (Loudů, Husova, Spojovací, Osvobození, Sokolovská) Na základě velké poptávky po placených zabezpečených parkovacích stáních jsme provedli pilotní pokus u haly pod nádražím. Není bez zajímavosti, že bylo prakticky vyprodáno ještě před tím, než bylo uvedeno do provozu. Vedeme majetkoprávní jednání s železnicí tak, aby bylo možné vytvořit záchytné parkoviště v prostoru bývalého nákladového nádraží. V sídlišti "Hornická" jsme po projednání s veřejností zadali projekt na parkovací místa v prostoru pod garážemi směrem k mateřské škole. Dnes je velké parkoviště po Integře.

Při rekonstrukcích komunikací důsledně spolupracujeme s vlastníky a provozovateli všech sítí, tak aby se vše opravilo najednou. V opačném případě hrozí, že hotová silnice se bude znovu rozkopávat kvůli např. opravě kanalizace, nebo bude pod novou cestou docházet k haváriím.

Opatření 2.3:

Zlepšení podmínek pro chodce a cyklisty

Zásady rozvoje:

Vybudovat chybějící úseky chodníků podél průjezdních úseků silnic.

Pokračovat v realizaci bezpečných míst pro přecházení přes frekventované komunikace

Připravit a postupně budovat cyklotrasy ve městě a v okolí.

Zajistit bezpečné propojení komunikací vhodných pro cyklistický provoz v zastavěném území Z opatření výslovně zmíněných v programu rozvoje máme za sebou cyklogenerel a postupně naplňujeme jeho závěry, prvními opatřeními je zavádění zklidněných zón, cyklostezka na Šlovice (Cesta přes Mukavu propojí Šlovice se Šlovickým vrchem, realizace letos. Díky změně územního plánu se již projektuje cyklostezka pod zemědělským areálem směrem na Robčice a Litice.) a na Vstiš (Pro první etapu už máme zajištěné pozemky a hotovou dokumentaci pro územní rozhodnutí, plánujeme podání žádosti o dotaci na SFDI), na kterou chceme napojit i Vodní Újezd. Pro tuto místní část do budoucna nicméně majetkoprávně připravujeme i trasu podél silnice 180/II. Ve spolupráci s Chlumčany, které mají již za sebou komplexní pozemkovou úpravu, chystáme i cyklotrasy, které nás vzájemně propojí. Na dotaci se chystá chodník k Penny - skladu, pro Vodní Újezd jsme ve fázi územního řízení a jednáme se silničáři o provizorním zvýšení bezpečnosti chodců za použití takzvaných city-bloků. (Umístění city-bloků neumožňuje šířka komunikace.)

Podařilo se zabezpečit přechod pro chodce nad školou na tř. 1. Máje značkami, letos dojde i k jeho nasvícení. Velkým počinem pro cyklisty v okolí města jsou lesní cesty opravené z dotací EU (Hradčany - Vysoká, Šlovický vrch). V rámci smlouvy s developerem bude letos vybudovaný chodník do průmyslové zóny nad nádražím (od Stromořadí pod viaduktem, kde naváže na ulici Osoblaho).

Opatření 2.4:

Zlepšení možností využití veřejné dopravy

Zásady rozvoje:

Zlepšit veřejnou dopravu mezi Dobřany a dalšími většími sídly (Chlumčany, Chotěšov, Stod) Vytvořit podmínky pro lepší dostupnost nádraží ze vzdálenějších částí města.

Zvýšit standard autobusových zastávek úpravou nástupišť, přístupových chodníků a doplněním přístřešků.

V těchto otázkách aktivně spolupracujeme s těmi, kteří mají za uvedené oblasti zodpovědnost. Připomínkovali jsme nový plán autobusových spojů (každý rok opět připomínkujeme spolu s železničními), pokud toto využití odbornosti Lenky Tomanové z jejího minulého zaměstnání nebude zmařeno, situace s autobusovými spoji se skokově zlepší. Kraj ovšem zvažuje, že se nové poptávkové řízení neuskuteční, s čímž mnoho nezmůžeme. Ve spolupráci s železnicí pracujeme na tom, aby nádražní budova byla zachována a nečekal nás chlumčanský model, chceme využít perón i pro autobusy. V Dobřanech by tak vznikl jeden z prvních přestupních uzlů švýcarského typu v ČR. Opět jsme především v cizích rukou, protože závisíme na tom, jak dopadne velký evropský projekt zrychlení trati Plzeň - Železná Ruda. Majetkoprávně připravujeme přestupní uzel na nádraží, ale brzdí nás nečinnost vlády v této věci.

Zlepšili jsme kvalitu autobusových zastávek ve Vodním Újezdu a ve Šlovicích a vybudovali novou v Ústavní ulici před vchodem do PNvD.

Opatření 2.5:

Zvýšení bezpečnosti ve městě

Zásady rozvoje:

Udržet úroveň spolupráce města s policií

Personálně posílit obvodní oddělení Policie ČR

Zlepšit prevenci bezpečnostních rizik ve městě

Pro obvodní oddělení Policie ČR se chystá další zvýšení počtu tabulkových míst, dobrou personální prací velitele Pavla Vaníka se snad podaří na tato místa dostat i kvalitní policisty.

Spolupráci města s policií hodnotí krajské ředitelství jako vzornou. Pro zvýšení bezpečnosti zkvalitňujeme kamerový systém. Rozšíření kolem kruhového objezdu v Lipové ulici - 2017 až směrem ke hřbitovu - letos. Kamerový systém se také dočkal zkvalitnění na náměstí a máme i kapacitnější datová úložiště. Velký význam v prevenci má i terénní práce Diakonie Plzeň. Počet trestných činů v Dobřanech neroste, poslední dobou spíše klesá. S prací všech složek integrovaného záchranného systému se budete letos moci seznámit v zajímavých kulisách letiště Líně. Akce byla velmi úspěšná.

Podařilo se nám vymístit jedinou sociálně vyloučenou lokalitu na území ORP Stod.