Jak se plní PRM – Ekonomický rozvoj – strategická oblast číslo 4

Dostáváme se k poslední strategické oblasti, kterou určil Program rozvoje města v roce 2014. Česká ekonomika opět zažívá horkou fázi růstu, což svádí k tomu podceňovat témata ekonomického rozvoje. Domnívám se, že je nutné se tomuto tématu věnovat, ačkoliv není nijak vděčné a většina populace nad ním zívá.

Opatření 4.1: Vytváření podmínek pro vznik nových pracovních míst

Zásady rozvoje:

- Zkvalitnit technickou připravenost podnikatelských lokalit ve prospěch malých a středních podniků

- Eliminovat rizika nepřiměřeného rozsahu investičního rozvoje

Malé a střední podniky jsou tím, co dělá Německo bohatým. Tradice rodinných firem se silným zakotvením v místě, kde působí, je dobrým vzorem toho, oč se máme pokoušet. Připravujeme tedy ruku v ruce s dobřanskými malými podniky zónu pro malé firmy směrem na Šlovice za bývalou obalovnou.

Zároveň se snažíme do města nalákat menší firmy, které mají vazbu na Českou republiku a neberou nás jen jako jednu z investic, ze které vytěží maximum a odejdou. Již dva roky u nás tak působí 100 % česká firma Applycon, která patří mezi absolutní světovou špičku v oboru inteligentních textilií. Přinesla zpočátku třicítku pracovních míst a dnes hledá v Dobřanech možnosti dalšího růstu. Firma sází na české zaměstnance v kmenovém stavu, což je ideální stav. Bez agenturních cizinců, bez hlučných ubytoven. Firma též podporuje život ve městě, stala se generálním partnerem ZUŠ.

Od loňského roku je pro mě jednou ze tří časově nejnáročnějších aktivit přilákání české firmy střední velikosti tak, aby uzavřela zónu nad Penny skladem. Pozemky tam patřily soukromým osobám a užuž hrozilo, že tam vznikne kovárna pro 1500 zaměstnanců, z nichž jen menšina bude mluvit česky. Pomáháme s výkupy a dalšími problémy plzeňské firmě PEBAL, které sem plánuje přesunout závod z pronajatých prostor v Nýřanech. Mezi stovkou stávajících zaměstnanců byste cizince napočítali na prstech jedné ruky, a to jde ještě o Ukrajince, kteří se zde usadili nastálo. Zaučení dělníka ve firmě trvá dlouho a podnik tak spoléhá na lidi, kteří po zaškolení nezmizí.

PEBAL neznamená jen investici a zvýšení počtu pracovních míst, znamená i změnu přístupu firem k Dobřanům. Pokud investice klapne, vybudují nám chodník na Osoblaho, na sport a kulturu budou dávat 200 000 Kč ročně, k čemuž se zavážou na 10 let. Již teď nám firma darovala 1,8 milionů na pozemky SEPA Credit nutné k napojení areálu, aniž bychom se za to museli zavázat.

PEBAL se již staví, pokud to dobře dopadne, začne vyrábět od začátku roku 2019.

Po vzoru PEBAL přesvědčujeme i ostatní firmy k uzavření desetiletých sponzorských smluv, které by nahradily variantu, kdy by k jejich větší odpovědnosti k Dobřanům sloužila úprava koeficientů pro daň z nemovitosti.

Smlouvy jsou podepsané s drtivou většinou firem, výtěžek podpoří sport, kulturu, spolky a vybavení veřejných prostranství ve městě.

Opatření 4.2: Využití finančních zdrojů EU 2014-2020 pro rozvoj města Zásady rozvoje:

- Zajistit koncepční přípravu využití finančních zdrojů EU 2014-2020

- Prosadit priority a rozvojové potřeby města v územně zaměřených programech (ITI, MAS)

- Posílit kapacitu města pro správu projektů, pořízeného a stávajícího majetku a zajištění spolufinancování

Jak asi víte, programové období 2014-2020 se rozjíždí ze strany vlády a ministerstev ještě pomaleji, než tomu bylo v tom minulém. Nejlepší spolupráce je zatím s MAS Radbuza, kde se již bavíme o konkrétních projektech. V rámci ITI měl vzniknout přestupní uzel na našem nádraží, ale dosud se neví, zda se vůbec bude železniční trať modernizovat, původně se mělo příští rok začít stavět, ale železnice ještě nemá ani hotový projekt. Kapacita města pro spolufinancování je vzhledem k vývoji sdílených daní dostatečně robustní. Péče o majetek se systematizuje a zlepšuje tak, aby nedocházelo k vícenákladům kvůli nedostatečné údržbě. Pro všechny vyhlášené dotační výzvy chystáme projekty tak, abychom se mohli zapojit. Včetně koncepčních materiálů, bez nichž o některé dotace nepůjde žádat.

Přesto výsledky jsou, podařilo se podat rekordní počet žádostí a získat rekordní množství peněz z dotací!

Opatření 4.3: Spolupráce se zaměstnavateli

- Zajistit průběžnou komunikaci se zaměstnavateli ve městě

- Nadále zapojovat zaměstnavatele do života města

- Podpořit zaměstnávání místních obyvatel

- Provázat prezentaci města a zaměstnavatelů

- Využít potenciál místních podnikatelů

Ve většině oblastí nebylo příliš na co navázat, zejména zahraniční investoři neměli velkou snahu o navázání vztahu s městem, což se postupně zlepšuje. Firmy začínají chápat, že by měly komunikovat s radnicí i mezi sebou. Po pilotních pokusech o organizaci setkání podnikatelů se zdá, že je po podobných příležitostech hlad.

Poněkud paradoxně vyznívá požadavek na podpoře zaměstnávání místních obyvatel. Firmy často volají a žádají město o doporučení zaměstnanců, například telefonáty z firem, nepomůžete nám teď hned sehnat 14 zaměstnanců? Přesto se jeden stěžejní krok odehrál, zejména místostarostka Dagmar Terelmešová přispěla k tomu, že psychiatrická nemocnice se nedostala do vážných potíží, které hrozily po nekoncepčních krocích ministra zdravotnictví Němečka. Ztráta takového počtu míst by byla bolestná i v dnešní situaci. Situace na trhu práce je opravdu žalostná, neboť téměř ve všech oborech je nedostatek volných pracovníků.

Pro využití potenciálu místních podnikatelů slouží například výše zmíněná zóna na Šlovice.

Opatření 4.4: Rozvoj služeb pro obyvatele

Zásady rozvoje:

- Udržet vybavenost službami ve městě

V tomto směru se přes veškerou snahu nedaří splnit hlavní přání obyvatel, kterým chybí fit centrum. Jednáme již se třetím potencionálním investorem, přičemž narážíme hlavně na to, že nemáme k pronájmu odpovídající prostory.

Třetí investor byl nejhouževnatější a domluvili jsme se s ním na prostorách v č. p. 1009, které se podařilo uvolnit i díky výpovědi některých nájemců.

Jinak je situace se službami stabilizovaná, k čemuž město stále přispívá podporou ve formě umírněných nájmů nebytových prostor.

Opatření 4.5: Rozvoj služeb pro návštěvníky města

Zásady rozvoje:

- Zkvalitnit provázanost nabídky pro oddych a rekreaci obyvatel

- Doplnit a zkvalitnit služby pro návštěvníky města

- Rozvíjet komplexní nabídku pro návštěvníky města

V červnu 2015 byl otevřený lesopark Martinská stěna, loni rozhledna na Šlovičáku. Díky místostarostce Lence Tomanové se daří a ředitelce MěKS Jaroslavě Umnerové se daří potenciál místa využívat, postupně vylepšovat zázemí a udržovat pozitivní povědomí o těchto místech. Plánujeme další "turistické atrakce", získali jsme věž, abychom ji zpřístupnili; stadion u vodárny poskytuje zázemí pro cyklisty a vodáky, pokud se podaří projekt mikroregionu; velký potenciál má chystaná úprava náplavky mez mosty, která bude slavnostně spuštěna uměleckým sympoziem příští rok Letos se nepodařilo splnit, neboť součástí úprav je komunikace, která si vyžádala složitější projednání s úřady a majiteli sousedních pozemků. ; město též aktivně spolupůsobí v projektu Dobřanské varhany, který může obrovsky zužitkovat dobřanské baroko a přivést do města řadu návštěvníků.

Opatření 4.6: Marketing a vnější vztahy města

Zásady rozvoje:

- Vytvořit jednotný styl prezentace města založený na pozitivech a specifikách města

- Rozvíjet vztahy s partnerskými městy

- Rozvíjet vztahy s dalšími městy a obcemi

Marketingové aktivity získaly velký impuls a nabraly nevídané tempo zejména spolu se zaváděním nového loga.

Vztahy s partnerskými městy nabírají nový směr, kdy dochází nejen ke kulturní a vzdělávací výměně, ale aktivně se pracuje i na využití potenciálu mezinárodní spolupráce pro konkrétní ekonomické aktivity.

Vztahy s dalšími městy jsou rozvíjeny systematicky dle průniku zájmů. Velmi prospěšný je tah za jeden provaz s dalšími obcemi kolem letiště Líně; navazujeme vazby s ostatními obcemi kolem Vysoké kvůli muflonům i kvůli dohledu nad plány kraje na prudký rozmach cyklistiky v této oblasti. Mikroregion rozjel spolupráci nad konkrétními projekty, které pomohou všem ušetřit prostředky a zkvalitnit veřejnou službu.