Jak se plní plán rozvoje města? I. díl

Již dvakrát odborníci ve spolupráci s veřejností stanovili směr, kterým se má město ubírat, naposledy načrtli budoucnost až do roku 2025. Podobné dokumenty mají i jiná města, ale ne všude mají výsledky.

Ve volbách 2014 postavily Aktivní Dobřany svůj program právě na dokumentu s hrdým názvem Program rozvoje města. V rámci jednání o složení městské rady jsme se s ČSSD shodli na tom, že je to materiál, který se budeme všichni snažit ze všech sil plnit.

Po poločase mandátu se sluší rekapitulovat, co se za dva a půl roku (tři a tři čtvrtě roku) podařilo uskutečnit. Jde o celkem čtyři témata rozvoje. Program rozvoje města staví na hlasu lidu tím, že k závěrům názorového průzkumu mezi občany přidává doporučení odborníků. Jako první cíl máme tedy uloženo starat se o "Kvalitní bydlení".

Rozvoj bytové výstavby

Hlavním cílem je zajistit do roku 2020 výstavbu 140 bytových jednotek a koncepční přípravu ploch pro bydlení. Občané a odborníci navrhli tato opatření:

1) Využití kasáren pro výstavbu bytů v bytových domech

V tomto směru se podařilo aktualizovat územní studii kasárna, bohužel jsme zjistili, že nelze stavět na základech domu č. p. 1009, neboť podloží neumožňuje zvýšení objektu, připravujeme prodej pozemků pro 12 řadových domů (prodáno developerovi na bytové domy, rodí se projekt prvních podzemních garáží). Soukromý investor nás ujistil, že bez zbytečných odkladů zahájí výstavbu bytových domů v dolní části kasáren. (jsou téměř hotové hrubé stavby)

2) Majetková a infrastrukturální příprava ploch pro bydlení (např. Malá Strana)

Podařilo se zasíťovat plochu pro Malou Stranu a zajistit developera (první domy byly prodány, další se staví) , dokázali jsme vykoupit pozemky od soukromníků a SEPA Credit pro budoucí výstavbu za ústavem - lokalita Jihozápad, podařilo se získat a prodat restitucemi zablokované parcely v Ústavní ulici a připravujeme vyplnění mezery mezi touto lokalitou a Hvízdalkou. (Máme změnu územního plánu, která to umožňuje.)

3) Iniciace opatření v oblasti územního plánování pro řešení výstavby v rozvojových plochách pro bydlení ve Šlovicích

Jeden projekt běží, další území váznou na neochotě vlastníků domluvit se. (Město svolalo schůzku vlastníků s nadějným výsledkem.) Správná myšlenka osadního výboru Šlovice spočívá v tom, že rozvoj výstavby nesmí být překotný. Vše také odvisí od nalezení provozně i investičně vhodné varianty odkanalizování.

4) Komunikace s vlastníkem bývalého vojenského autoparku

Podařilo se ji navázat, město aktivně vstupuje do procesu výstavby tak, aby byla dodržena plánovací smlouva v hodnotě desítek milionů korun (zajištěno dodatkem) a byly vyřešené chyby v projektu s negativním dopadem na stávající zástavbu v ulici Studniční.

1.2 Zajištění bytů pro sociální potřeby

V této oblasti aktivně požadujeme po státu, aby vytvořil přijatelnou koncepci, dosud se nejedná v souladu se zájmy obcí a občanů. Přesto jsme využili výhodně krátké doby udržitelnosti projektu ITI (jen pět let) a máme dotaci na 4 sociální byty.

1.3 Zlepšení stavu veřejných prostranství

Hlavními cíli jsou odpovídající kvalita veřejných prostranství v sídlištích, koncepční řešení úpravy a rozvoje ploch zeleně, rozvinutí spolupráce města a občanského sektoru při jejich úpravě. Pro většinu opatření z této oblasti stanovil stát jako nutnost mít zpracovanou územní studii sídelní zeleně, která bude hotová v tomto pololetí, již nyní můžeme pracovat s důležitými podklady. Studie je hotová a je důležitým podkladem.

Občané sami žádali tyto aktivity:

1) Pokračování Regenerace panelového sídliště Pančava

Došlo k dokončení parkoviště "Ponorka" a začátku ulice Sportovců, máme další žádosti a v roce 2017 i reálnou naději na získání dotace. Byla získána na opravu Sokolovské a kurtu, na nové workoutové hřiště a lanovou pyramidu, vše už slouží. Dlouhodobou prioritou je řešení neúnosné situace v některých ulicích, mezi nejproblematičtější patří ulice F. X. Nohy. Máme již projekt, na který budeme žádat dotaci v programu regenerace panelových sídlišť.

2) Příprava a revitalizace sídliště Hornická

V přípravě je výběrové řízení na územní studii pro tuto oblast s klidným bydlením, která trpí nedostatkem parkovacích míst. Z dotace EU vzniká promyšlená koncepce, která mimo jiné zajistí větší počet parkovacích míst.

3) Demolice Integra

V současnosti je objekt pronajatý a je zajištěna jeho ostraha, do budoucna se přesto počítá s jeho demolicí, která je kvůli materiálům (budoucí nebezpečný odpad) velice nákladná. Povedlo se využít aktuální situace na trhu a demolice byla již provedena za zlomek ceny, kterou předpokládal projekt. Na jejím místě je dočasně umístěno placené parkoviště pro rezidenty.

4) Doplnění laviček a dalšího mobiliáře v obytných zónách včetně odpadkových košů normálních a těch na psí exkrementy

Do rozhodování aktivně zapojujeme občany a síť doplňujeme, první vlaštovkou bylo vyhovění požadavkům klubu seniorů na umístění dalších laviček pro odpočinek při nošení květin a svíček na hřbitov, akce koše na přání se odehrála opakovaně.

5) Zvýšení kontroly nepořádných majitelů psů

Vyhlásili jsme prémie pro strážníky za dopadení prvního pachatele, bezvýsledně. Po článku v listech se nám ozvala mladá maminka, že se inspiruje aktivitami matek ze zahraničí, ale vše usnulo. Pokud se stav nezlepší, bude nutné prověřit i tak ošklivě neliberální opatření, jakým by bylo usvědčovat pachatele tak banálního přestupku za využití kamerového systému. (Zpoplatnili jsme odchyty toulajících se psů, jejichž provádění je velmi náročné).

6) Osvěta a marketing ve prospěch čistoty města

Snažíme se, ale velké výsledky nemáme, moderní člověk je zjevně proti osvětě odolný. Zejména někteří neukáznění majitelé psů zjevně považují chodníky za pouhá zvířecí WC. Očividně ubývá vandalských útoků. Zapojili jsme občany do zlepšování veřejného osvětlení v rámci akce "Uberme stínu".

7) Zkvalitňování vybavení Technických služeb

Požadavky vedoucího jsou plněny, dokonce je povzbuzován, výraznější investice je v letošním rozpočtu. Došlo k personálnímu i věcnému posílení technických služeb, v plánu je další vylepšení technologie na biotopu.

8) Zajištění koncepčního dokumentu rozvoje zeleně (generel, územní studie) - viz výše

Smutným zjištěním z inventarizace stromů je to, že řada z nich je v důsledku zanedbání péče v minulých letech v žalostném stavu a některé z nich nepůjde zachránit, některé z nich jsou na tom tak špatně, že by brzy začaly ohrožovat lidi na zdraví i životě. Moc nás to mrzí a pracujeme s odborníky na plánu péče, tak aby se situace už neopakovala.

9) Revitalizace významných zelených ploch a vytvoření nových

Plníme šuplík, abychom mohli požádat o dotace, jakmile bude zmíněná územní studie. V plánu je například park u jízdárny, park mezi mosty, úprava Žabáku, plochy veřejné zeleně Za Stodolami, dobytčí plácek. Za Stodolami jsme uskutečnili testování metody "park na přání", osvědčila se a veřejné prostranství prokoukne ještě letos v září.

10) Spolupráce s "městským zahradníkem"

Máme portfolio odborníků, kteří řeší jednotlivé odbornosti, dendrologii, arboristiku, úzce spolupracujeme i s autorkou zelené proměny Plzně Hanou Hrdličkovou. Podařil se malý zázrak a máme ve stavu zahradnici, která v létě pečuje o zeleň v terénu, za špatného počasí chystá projekty, neboť je zahradní architektka.

11) Spolupráce města se spolky ve věci zeleně

Velký dík patří dlouhodobě svazu zahrádkářů za péči o malý kruháč a park pod biotopem. Díky iniciativě Vendulky Urbancové máme městskou zahradu a díky Budulínkovi dojde (došlo) i ke zvelebení přilehlé oblasti. Mimo zastavěné území nelze opět nepoděkovat týmu kolem Martinské stěny a skautům a jejich pomocníkům za úklid a sázení stromků v lese na Šlovickém vrchu.

12) Pořádání nebo podpora soutěže zaměřené na péči o zelené a ostatní veřejné plochy

Najde se někdo, kdo pomůže? To je jediné, do čeho jsme se v této oblasti nestihli pustit. Už ano, první ročník máme za sebou, druhý je v běhu.

1.4 Ekologicky příznivé a ekonomicky efektivní nakládání s vodami

K tomuto tématu se sluší podotknout, že se lidem zdá nudné, ale pro nás na radnici je jedno z nejzávažnějších, kterému se musíme důsledně věnovat. Jinými slovy, tato mediálně nezajímavá oblast polyká spoustu "neviditelné energie". Málokdo ví, že v parném létě 2015 hrozil akutní nedostatek vody a museli jsme přijmout opatření, aby nám počínaje rokem 2016 stejný problém nehrozil. Chceme i omezovat provoz vrtu HV7, protože nám zhoršuje tvrdost vody ve městě a poškozuje některá citlivá zařízení

1.5 Posílení vodních zdrojů města

Je to jedna z velkých priorit a zodpovědně a průběžně plní tento úkol radnice i provozovatel ČEVAK, projektuje se nový vrt a usilujeme o dotaci na něj. Máme dotaci na nové vrty, jsou již vyvrtané, letos masivně investujeme do technologie vodárny, obojí pomůže kvalitě vody i tomu, aby jí byl dostatek.

2) Dokončení zásobování vodou pro místní části

Chystáme napojení Vodního Újezda na vodovodní síť z dotačních prostředků. Je zadaný projekt, který bude řešit i napojení na kanalizaci.

3) Zpracování generelu kanalizace v návaznosti na protipovodňová opatření

Máme hotovo, dokument mimo jiné zpochybnil budování retenční nádrže na konci Chlumčanské ulice, hlavní pozornost je věnována soutoku kanalizace Lipová, tř. 1. máje a některým dalším ulicím, kde matematický model prokázal koncepční chyby a ohrožení majitelů nemovitostí. Celkové náklady na to, aby nás přívalové deště nezlobily, přesahují 60 milionů Kč. Našli jsme první levná a účinná opatření, která výrazně vylepší situaci s přívalovými dešti na křižovatce tř. 1. Máje a Lipové ulice.

4) Odkanalizování Šlovic

Opravujeme nevyhovující projekt, oslovili jsme opakovaně Plzeň, aby ve spolupráci s námi odkanalizovala Lhotu, my bychom ušetřili na investici jednotky milionů, Plzeň stovky milionů, ale reakce se nedostavila. Pro nás by to bylo navíc ještě výhodné i z hlediska provozních nákladů a pravděpodobně by to vytvořilo i prostor pro další snížení už tak dobré ceny vody v Dobřanech. Máme definitivní zamítavé stanovisko Plzně, ale na druhé straně se povedlo výrazně pohnout v majetkoprávním zajištěním kanalizace pro Šlovice, jsou i vhodné dotační programy. Je to velká priorita.

5) Rekonstrukce části otevřeného koryta a propustku vodoteče pro odtok dešťové vody z polesí Vysoká

Máme majetkově vyřešenou retenční nádrž nad pohodnicí a probíhá projektová příprava, propustek je hotový.

6) Výstavba suchého poldru

Zatím nemáme na vhodném místě zajištěno majetkově.

7) Realizace protipovodňových opatření v místních částech

Ve Šlovicích plánujeme svedení vod ze Šlovického vrchu (od Mukavy) mimo obec. Řešíme majetkoprávní vztahy.

8) Využití stávající dešťové kanalizace pro separované odvádění dešťových vod

Mrzí nás, že například v ulici Krále Jiřího se zbytečně zrušila oddílná kanalizace a srážky se svádí do odpadních vod. Plánujeme revizi a pasport historických dešťových kanalizací a jejich údržbu a maximální využití. Máme naprojektované výrazné zlepšení situace v sídlišti Hornická a navazujících ulicích, především ve Stromořadí, kde pak bude rozumné rekonstruovat i komunikace, hlavně chodník v části přiléhající k domkům.

9) Uplatnění podmínky vsakování dešťových vod na pozemcích u nových staveb

Rozhoduje o tom stavební úřad.

1.5 Zlepšení kvality životního prostředí

1) Dotace na financování nízkoemisních kotlů

Město ji podporuje, ale není odpovídající zájem občanů.

2) Omezení negativních vlivů dopravy

Jednáme o možnosti omezit neoprávněný tranzit nákladních automobilů městem, ale zodpovědné orgány nám zatím nedovedou vyjít vstříc. Bráníme (ubránili jsme se) nápadům typu, že přes nás půjde dočasně všechna doprava od Domažlic kvůli usnadnění rekonstrukce I/26. Žádost je projednaná a umístění značek čeká jen na uplynutí zákonných lhůt.

3) Zajištění provozovatele CZT formou koncese

Koncesi nám zkazil ÚOHS - antimonopolní úřad v Brně - svým protitržním a formalistickým postupem na základě bezvýznamné chyby ještě v minulém funkčním období. Nicméně díky zvýšení kvality managementu se daří při snižování ceny tepla mít dost prostředků na nezbytné investice. Pro koncesi není vhodná doba, neboť současná situace nepřeje kogeneraci, která ji činila atraktivní. Chystáme zásadní zlevnění tepla, nové vedení teplárny dobře hospodaří.

4) Doplnění nádob na separ a zvýšení kvality hnízd

Děje se průběžně, počet nádob roste bez zvýšení ceny, stejně tak se nezdražuje ani kvůli vývozu velkoobjemových kontejnerů v místních částech a osadách. Vylepšování vzhledu "hnízd" je součástí rekonstrukcí veřejných prostranství a komunikací. Provozovatel zdarma nabídl experiment ve dvou částech města se dvěma různými systémy, který by výrazně zvýšil pohodlí při třídění odpadu.

1.6 Koncepční rozvoj města

Tato oblast je naše nejoblíbenější, ale bohužel plnění úkolů v této oblasti nepřeje ani dotační politika státu a EU. Brání jí především potřeba hasit havarijní stavy domů, které odhalujeme průběžně. V minulosti byla kontrola stavu budov tak zanedbaná, že ještě dlouho budeme nuceni prostředky v této oblasti věnovat na prostou záchranu budov v centru města, aby si město udrželo alespoň současnou estetickou kvalitu. V naprosto nevyhovujícím stavu jsou domy na náměstí č. p. 111 (část do Vančurovy ulice) a č. p.145 (v pořádku jsou jen obvodové zdi a strop nad sklepem) (Č.p. 145 se podařilo zrekonstruovat s dotací, na č. p. 111 je hotový projekt a o dotaci se rozhoduje). , dále pak Pobřežní 454 (máme podanou žádost o dotaci) a zateplení potřebuje relativně nová budova DPS Loudů. Jako lavina se na nás valí kostlivci legendární firmy Malý, kde to u poměrně nových budov a nedávných rekonstrukcí vypadá na zásadní "ošizení" stavby (Káčko, obě budovy ZŠ, v podezření jsou bytové domy Loudů 1028, 1029). Na hezké projekty typu oživení vnitrobloků na náměstí a podobně nezbývají prostředky a dotace v tomto směru nepředstavují velkou naději. Č. p. 1028 a 1029 mají za sebou znalecké posudky, které potvrdily podezření. Je to naopak mnohem horší, než jsme čekali. Dědictví firmy Malý bude stát značné prostředky.

Pokud Vás zajímá dopodrobna, jak na tom město je, kam se posunulo v tomto volebním období, pak je tu přehled plnění Programu rozvoje města (PRM). Seriál vyšel na pokračování v roce 2015, pro letošek jsme připravili aktualizaci toho, co se za rok změnilo. Ponechali jsme původní text, do kterého přibývají červeně změny za poslední rok.

Plnění programu rozvoje II. Díl

Doprava a bezpečnost Opatření 2.1:

Omezení negativních vlivů dopravy na silniční síti

Zásady rozvoje:

Aktivně vystupovat ve prospěch majetkoprávního vyřešení pozemků pod komunikacemi Plzeňského kraje.

Spolupracovat s krajem při zlepšování dopravně technického a stavebního stavu silnic. Zpomalit vozidla na vjezdech do zastavěných částí města.

Nejzásadnějším krokem pro výše uvedená opatření byly výkupy pozemků zejména pak od společnosti SEPA Credit. Bez tohoto kroku by nebylo možné uskutečnit vjezdové ostrůvky, kruhové objezdy (Dobřánky, Osoblaho, Jiráskova) ani zlepšit technický stav komunikací. Od září 2017 máme pravidelné provozní porady se SÚS PK, kdy řešíme aktuální problémy krajských komunikací na katastru města. Více spolupracujeme také s ŘSD, povedlo se například doplocení zbývajících částí I/27.

Jednání s krajem vedla k tomu, že pro příští rok se chystá rekonstrukce ulic Komenského a Chotěšovská v Dobřánkách včetně okružní křižovatky. Staveniště předáno 22. 8. 2018. Přitom také jednáme s ČEZ Distribuce, aby energetici posílili svou investiční činnost tam, kde to před výkupem od SEPA Credit nebylo možné. Pracujeme na tom, aby v roce 2019 došlo i na Plzeňskou ulici, kde je navíc nutné rekonstruovat vodohospodářskou infrastrukturu. Je potřeba dělat i plyn, tudíž rekonstrukce bude náročnější. V roce 2019 se nestihne.

U vjezdových ostrůvků máme požádáno o dotaci. Dotace získána. Už jsou postavené. Splnili jsme i závazek, že provedeme sledování tranzitní nákladní dopravy, jehož výsledky jsou takové, že projednáváme možnost zakázat průjezd kamionů, které mají možnost jet jinudy. Příklad Ejpovic, které se o to pokusily před námi, ale zatím nedává moc důvodů k optimismu. Ale kdo se ani nepokusí, nic nezíská. Až uběhnou lhůty, bude hotovo. Na ničem jiném už to nevisí. Odborná veřejnost hodnotí tento počin jako výjimečný úspěch.

Nepřipustit využití velkých rozvojových lokalit (letiště Líně) bez vybudování potřebné dopravní infrastruktury (přímé napojení na dálnici D5, obchvat Dobřan a Vodního Újezdu na silnici II/180).

Jsme ve sporu s Ministerstvem obrany ČR, neboť si chceme zachovat kontrolu nad letištěm. V tomto smyslu nám velmi pomáhá spolupráce s dalšími obcemi Mikroregionu Radbuza. Jakákoliv megalomanská výstavba na letišti by mohla ohrozit kvalitu života v Dobřanech, proto jde o jedno z prioritních témat, kterým se zabýváme.

Vyhráli jsme soud s MO ČR, máme lepší pozici.

Opatření 2.2:

Rozvoj místních komunikací včetně parkovacích míst

Zásady rozvoje:

Pokračovat s rekonstrukcemi místních komunikací s ohledem na jejich technický stav, dopravní význam a bezpečnost silničního provozu.

Rozvoj místních komunikací řešit komplexně vč. související infrastruktury a navazujících ploch.

Projekty pro rekonstrukci komunikací, které se připravovaly ještě v rámci minulého plánovacího období pro dotace EU, postupně budujeme ze svého (část Hornické, Pobřežní a zpevnění povrchů v garážích u Plzeňské ulice), nový chodník u MŠ Stromořadí, v ulici U Radbuzy narážíme na to, že je potřeba zkoordinovat postup s energetiky a vyřešit otázku kanalizačních přípojek. Začali jsme projektovat Lipovou, Luční a zbytek Hornické. V přípravě jsou také další etapy rekonstrukce ulice Stromořadí. V úseku od Široké k Lipové jsme ve fázi, kdy řešíme odvedení srážkových vod z této oblasti, kde je to velice problematické. Rekonstrukce Tylovy ulice se zadrhla ve fázi stavebního povolení. Projednáváme znovu.

Problém místních komunikací je v tom, že již se začínají "rozpadat" některé úseky rekonstruované již po revoluci, aniž by se na některé jiné úseky vůbec dostalo.

Zvláštní kapitolou je sídliště, kde jsme uspěli s dotací v další fázi regenerace panelového sídliště a zadali jsme řešení ožehavé situace v ulicích Loudů, Husova, Sportovců a zejména F. X. Nohy, kde zvažujeme možnost propojení s Nádražní ulicí.

V rámci zvýšení bezpečnosti žáků I. stupně ZŠ jsme provedli na základě odborného projektu změnu organizace dopravy. Pro odstranění psychologické přednosti na křižovatce Stromořadí x Chlumčanská x Široká jsme udělali vše, co zákon umožňuje, přesto tam k nehodám dochází. Neblahým vlivem nejen této křižovatky se Dobřany poprvé v historii dostaly na první místo v nehodovosti na okrese. Dalším nebezpečným místem je křižovatka Lipové s průtahem. Pro ni odborná firma EDIP zpracovává variantní řešení pro zlepšení jejího stavu. Preferovaným řešením je světelná křižovatka. Podařilo se i omezit parkování nákladních vozů v kasárnách, dlouhodobým cílem je odtud kamiony dostat zcela. Časem se řešení ukázalo nedostatečným, proto jsme zadali omezení nákladní dopravy na celém území města.

Využít vhodné plochy pro navýšení počtu parkovacích míst v sídlištích. Na Pančavě vznikla nová parkoviště v ulici Loudů a Sportovců, nalajnováním parkoviště u nádraží stouplo několikanásobně jeho využití. V současné době se řeší zvýšení kapacity kolmých stání vyznačením jednotlivých míst. (Loudů, Husova, Spojovací, Osvobození, Sokolovská) Na základě velké poptávky po placených zabezpečených parkovacích stáních jsme provedli pilotní pokus u haly pod nádražím. Není bez zajímavosti, že bylo prakticky vyprodáno ještě před tím, než bylo uvedeno do provozu. Vedeme majetkoprávní jednání s železnicí tak, aby bylo možné vytvořit záchytné parkoviště v prostoru bývalého nákladového nádraží. V sídlišti "Hornická" jsme po projednání s veřejností zadali projekt na parkovací místa v prostoru pod garážemi směrem k mateřské škole. Dnes je velké parkoviště po Integře.

Při rekonstrukcích komunikací důsledně spolupracujeme s vlastníky a provozovateli všech sítí, tak aby se vše opravilo najednou. V opačném případě hrozí, že hotová silnice se bude znovu rozkopávat kvůli např. opravě kanalizace, nebo bude pod novou cestou docházet k haváriím.

Opatření 2.3:

Zlepšení podmínek pro chodce a cyklisty

Zásady rozvoje:

Vybudovat chybějící úseky chodníků podél průjezdních úseků silnic.

Pokračovat v realizaci bezpečných míst pro přecházení přes frekventované komunikace

Připravit a postupně budovat cyklotrasy ve městě a v okolí.

Zajistit bezpečné propojení komunikací vhodných pro cyklistický provoz v zastavěném území Z opatření výslovně zmíněných v programu rozvoje máme za sebou cyklogenerel a postupně naplňujeme jeho závěry, prvními opatřeními je zavádění zklidněných zón, cyklostezka na Šlovice (Cesta přes Mukavu propojí Šlovice se Šlovickým vrchem, realizace letos. Díky změně územního plánu se již projektuje cyklostezka pod zemědělským areálem směrem na Robčice a Litice.) a na Vstiš (Pro první etapu už máme zajištěné pozemky a hotovou dokumentaci pro územní rozhodnutí, plánujeme podání žádosti o dotaci na SFDI), na kterou chceme napojit i Vodní Újezd. Pro tuto místní část do budoucna nicméně majetkoprávně připravujeme i trasu podél silnice 180/II. Ve spolupráci s Chlumčany, které mají již za sebou komplexní pozemkovou úpravu, chystáme i cyklotrasy, které nás vzájemně propojí. Na dotaci se chystá chodník k Penny - skladu, pro Vodní Újezd jsme ve fázi územního řízení a jednáme se silničáři o provizorním zvýšení bezpečnosti chodců za použití takzvaných city-bloků. (Umístění city-bloků neumožňuje šířka komunikace.)

Podařilo se zabezpečit přechod pro chodce nad školou na tř. 1. Máje značkami, letos dojde i k jeho nasvícení. Velkým počinem pro cyklisty v okolí města jsou lesní cesty opravené z dotací EU (Hradčany - Vysoká, Šlovický vrch). V rámci smlouvy s developerem bude letos vybudovaný chodník do průmyslové zóny nad nádražím (od Stromořadí pod viaduktem, kde naváže na ulici Osoblaho).

Opatření 2.4:

Zlepšení možností využití veřejné dopravy

Zásady rozvoje:

Zlepšit veřejnou dopravu mezi Dobřany a dalšími většími sídly (Chlumčany, Chotěšov, Stod) Vytvořit podmínky pro lepší dostupnost nádraží ze vzdálenějších částí města.

Zvýšit standard autobusových zastávek úpravou nástupišť, přístupových chodníků a doplněním přístřešků.

V těchto otázkách aktivně spolupracujeme s těmi, kteří mají za uvedené oblasti zodpovědnost. Připomínkovali jsme nový plán autobusových spojů (každý rok opět připomínkujeme spolu s železničními), pokud toto využití odbornosti Lenky Tomanové z jejího minulého zaměstnání nebude zmařeno, situace s autobusovými spoji se skokově zlepší. Kraj ovšem zvažuje, že se nové poptávkové řízení neuskuteční, s čímž mnoho nezmůžeme. Ve spolupráci s železnicí pracujeme na tom, aby nádražní budova byla zachována a nečekal nás chlumčanský model, chceme využít perón i pro autobusy. V Dobřanech by tak vznikl jeden z prvních přestupních uzlů švýcarského typu v ČR. Opět jsme především v cizích rukou, protože závisíme na tom, jak dopadne velký evropský projekt zrychlení trati Plzeň - Železná Ruda. Majetkoprávně připravujeme přestupní uzel na nádraží, ale brzdí nás nečinnost vlády v této věci.

Zlepšili jsme kvalitu autobusových zastávek ve Vodním Újezdu a ve Šlovicích a vybudovali novou v Ústavní ulici před vchodem do PNvD.

Opatření 2.5:

Zvýšení bezpečnosti ve městě

Zásady rozvoje:

Udržet úroveň spolupráce města s policií

Personálně posílit obvodní oddělení Policie ČR

Zlepšit prevenci bezpečnostních rizik ve městě

Pro obvodní oddělení Policie ČR se chystá další zvýšení počtu tabulkových míst, dobrou personální prací velitele Pavla Vaníka se snad podaří na tato místa dostat i kvalitní policisty.

Spolupráci města s policií hodnotí krajské ředitelství jako vzornou. Pro zvýšení bezpečnosti zkvalitňujeme kamerový systém. Rozšíření kolem kruhového objezdu v Lipové ulici - 2017 až směrem ke hřbitovu - letos. Kamerový systém se také dočkal zkvalitnění na náměstí a máme i kapacitnější datová úložiště. Velký význam v prevenci má i terénní práce Diakonie Plzeň. Počet trestných činů v Dobřanech neroste, poslední dobou spíše klesá. S prací všech složek integrovaného záchranného systému se budete letos moci seznámit v zajímavých kulisách letiště Líně. Akce byla velmi úspěšná.

Podařilo se nám vymístit jedinou sociálně vyloučenou lokalitu na území ORP Stod.